60 anys després de la Cova del Calvari (Amposta, Montsià). Revisió en curs i aportació de noves dades analítiques al Campaniforme del nord-est de la Península Ibèrica

Ignacio Soriano*

Pablo Martínez**

Matthieu Labaune***

Florence Cattin***

Camila Oliart ****

(*) granep - Grup de Recerca Arqueològica del Nordest Peninsular i Departament d’Història, Universitat de Lleida.

(**) cipag - Col·lectiu per la investigació de la prehistòria i arqueologia de Garraf, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Universitat de Barcelona.

(***) Laboratoire artehis umr 6298, Université de Bourgogne. Bâtiment Sciences-Gabriel.

(****) granep - Grup de Recerca Arqueològica del Nordest Peninsular i Laboratori de Bioarqueologia Humana, Universitat Autònoma de Barcelona.

Resum

La Cova del Calvari (Amposta, Montsià, Tarragona) constitueix un jaciment funerari únic corresponent al grup Campaniforme, format per “contexts tancats” relativament intactes (cinc tombes individuals i una col·lectiva). La seva excepcionalitat i el rellevant aixovar documentat (vasos decorats marítims tipus zm-[h] i gzm, punyals de llengüeta de coure i botons piramidals de perforació en V) contrasta amb la parquedat de noves dades generades des del moment de la seva excavació l’any 1957. Aquesta situació ens ha empès a realitzar una revisió del jaciment i a endegar un conjunt de noves anàlisis arqueològiques (datació per c14, arqueometal·lúrgia, adn antic).

Abstract

Calvary Cave (Amposta, Tarragona province, Spain) is a unique burial site corresponding to Bell Beaker, consisting of comparatively intact “closed finds” (five individual graves and one collective tomb). Its exceptionality and outstanding furnishings documented (Maritime Bell Beaker zm-[h] and gzm types, tanged copper daggers and pyramidal V-bored square-based buttons) contrasts with the scarcity of new data generated from its excavation in 1957. This situation has pushed us to review site data and initiate a set of new archaeological analysis (c14 dating, archaeometallurgy, ancient dna).