Actuacions del programa “Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya” a les Terres de l’Ebre

Josep Castells Camp

Cap de la Secció d’informació i Estudis i director del programa “Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya”, Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Resum

L’any 1985 el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya inicià el “Projecte Corpus de Pintures Rupestres” (cprc), una línia de treball que comporta el tractament integral dels jaciments amb pintures: la documentació exhaustiva dels conjunts, la seva protecció legal i física amb la millora de tancaments antics, la realització de nous tancaments o l’execució d’actuacions contra incendis, la formulació de projectes de recerca sobre l’estabilitat dels abrics i de les pintures, i la difusió mitjançant la creació de centres d’Interpretació i rutes, l’adequació de jaciments per a la visita i la recuperació de la lectura dels panells pintats. Aquesta manera de treballar feu possible que l’any 1998 tots els conjunts coneguts i documentats aleshores a Catalunya fossin inclosos a la llista del Patrimoni Mundial de la unesco. Aquest article fa una aproximació a les darreres actuacions dutes a terme als jaciments de les comarques de les Terres de l’Ebre en el marc del citat programa.

Abstract

In 1985, the Archaeological Service of the Government of Catalonia started the “Cave Paintings Corpus Project” (cprc), a venture involving the complete analysis of the archaeological sites with their paintings: the exhaustive documentation of each set, the improvement of their legal and physical conservation through the maintenance of old closures, the development of new closures or enforcement actions against fires, the formulation of research projects about the stability of rock shelters and their paintings, and the dissemination through the creation of interpretation centers and routes, the transformation of sites for visits and the recovery of information panels. Thanks to this project, in 1998 all discovered and documented archaeological sets in Catalonia were included in the World Heritage List of unesco. This paper takes a look at the recent actions taken at the sites located in the region of Terres de l’Ebre within the framework of the cprc program.