Conjunt d’intervencions arqueològiques a l’entorn de la torre de l’ermita de la Mare de Déu de l’Aldea (l’Aldea, Baix Ebre)

Pere Rams Folch

Josep Maria Pérez Suñé

Resum

Intervenció arqueològica programada (entre 2003 i 2010) a la torre i el jaciment arqueològic del castell de l’Aldea ubicat a l’entorn de l’ermita de la Mare de Déu de l’Aldea (Baix Ebre). S’ha diferenciat el sector principal (format pel recinte encastellat) i el sector extramurs (format per tres àrees situades al nord, est i sud del principal), en concret uns 675 m2 delimitats per una gran estructura quadrangular de 25 m a les cares est i oest i 27 m a les cares nord i sud. La correlació entre la tipologia

del material ceràmic documentat, els nivells estratigràfics identificats i les estructures arquitectòniques associades, permeten concloure que les fases constructives identificables correspondrien a les èpoques romana, andalusí i cristiana.

Abstract

Intervention to an archaeological tower and the archaeological site of Aldea’s Castle located around the hermitage of the Mare de Déu de l’Aldea (Baix Ebre). It has been differentiated the main area (It is formed by the walled enclosure) and extramural area (This consists of three areas to the north, east and south of the main area), There are 675 m2 bordered by a large square structure, it measures 25 m in the east and west sides and 27 meters in the north and south sides. The correlation between the type of ceramic material documented, the identified stratigraphic levels and the architectural structures associated, allow us to conclude that the identifiable constructive phases correspond to them Roman, Andalusian and Christian periods.