Desenvolupament d’una proposta d’estudi dels elements elaborats amb terra crua en contextos protohistòrics. El cas del jaciment de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)

Marta Mateu Sagués*

* Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (grap) – Universitat de Barcelona

Resum

En aquest treball presentem una proposta metodològica d’estudi dels elements de terra crua en contextos protohistòrics i els primers resultats de la seva aplicació en el jaciment de la Primera Edat del Ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià). Aquest material, amb unes característiques i problemàtiques molt particulars, es troba actualment en curs d’estudi (Mateu 2010, Mateu et al. 2013, Garcia i Rubert et al. 2014) i se n’ha realitzat una tesi doctoral (Mateu 2015), centrada en l’anàlisi d’un nombrós conjunt mostral procedent de Sant Jaume. Aquesta metodologia comprén diferents aproximacions analítiques, des d’una classificació tipològica i anàlisi morfo-sedimentària a un estudi micromorfològic.

Abstract

We present a methodological proposal to study the elements of earth raw protohistoric contexts and the first results of its application at the site of the first Iron Age St. James (Alcanar, Montsià). This material, with some very special characteristics and problems, is currently under study (2010, Matthew, Matthew et al. 2013, Garcia Rubert et al. 2014) and it has done a doctoral thesis (Matthew 2015) focused on the analysis of a large sample set from Santiago. This methodology includes different analytical approaches, from a typological classification and analysis morpho-sedimentary micromorphological study.