El campament del XV Cos d’Exèrcit republicà i la línia de fortificacions defensives (la Fatarella, Ascó i Riba-roja d’Ebre)

Josep Maria Pérez Suñé*

Pere Rams Folch*

* Arqueòleg

Resum

Intervencions d’arqueologia militar per documentar i recuperar dos espais singulars de la batalla de l’Ebre (juliol-novembre de 1938) com són el Campament de campanya del xv Cos d’Exèrcit republicà (Ascó, Ribera d’Ebre) i la Línia de Defensa Fortificada de la Serra de la Fatarella, entre els termes municipals de la Fatarella (Terra Alta), Ascó i Riba-roja (Ribera d’Ebre). La singularitat ve donada pel fet que els seus elements constitutius no els trobarem en altres espais relacionats amb aquella batalla. únquers de formigó només n’hi ha a la Serra de la Fatarella, i foren construïts quan aquesta era la reraguarda de la línia de front. D’altra banda, la part recuperada del campament de campanya del tinent coronel Tagüeña, pràcticament un poble força ben condicionat que va sorgir del no-res, representa una part mínima de la seva extensió original, ja que el total de forces destinades era d’uns 5.000 efectius.

Abstract

Military archeology Interventions to document and retrieve the two unique spaces of the Ebro’s Battle (July-November 1938) such as the campaign Camp of the 15th Corps of the Republican Army (Asco, Ribera de Ebro) and the Defensive Line fortified in the Fatarella’s mountain range, between the towns of Fatarella (Terra Alta), Asco and Ribarroja (Ribera d’Ebre). The uniqueness is given by the fact that its components aren’t encountered in other areas relating to the battle. There are only concrete bunkers in the Fatarella mountain range, and they were built when it was the front line`s rearguard. On the other hand, the part recovered from of the Lieutenant Colonel Tagüeña’s warcamp was a fairly well-conditioned village which was apeared from nothing, and represents a small fraction of its original extent, since the total of forces intended was about 5,000 troops.