El Centre d’Interpretació d’Art Rupestre Abrics de l’Ermita

Agustí Vericat Gonzàlez

Director del ciar Abrics de l’Ermita

Resum

El ciar Abrics de l’Ermita treballa per tal d’apropar l’Art Rupestre Llevantí a la societat civil. La seva gestió integral està orientada al turisme cultural i turisme científic, sense oblidar altres sectors de públic més heterogenis, oferint alhora, un bon programa didàctic adaptat a cada nivell educatiu. És per això que s’empren diversos recursos discursius i museogràfics, sense deixar de banda les noves tecnologies. A la vegada, el ciar prioritza la difusió, conservació i investigació d’aquest Patrimoni mitjançant múltiples projectes. Creiem que la posada en valor i la transmissió dels valors de l’Art Rupestre és bàsica per a contribuir a construir una societat millor.

Abstract

The ciar Abrics de l’Ermita works to approach the Levantine Rock Art to the society. Its management is focused on cultural tourism and scientific tourism, not to mention other sectors more heterogeneous, offering at the same time, a good educational program adapted to each educational level. This is why several discursive resources and museographics are used, not forgetting new technologies. At the same time, the ciar prioritizes the dissemination, conservation and research of this Heritage through multiple projects. We believe that enhancing the values of Rock Art and its transmission is essential to contribute to building a better society.